StudioWink is een jong ontwerpbureau op het gebied van productvormgeving met een specialisme in keramiek. Naast de ontwikkeling van een eigen collectie werkt studiowink ook in opdracht van verschillende opdrachtgevers. “Ik wil iets toevoegen aan dagelijkse gebruiksproducten door de ontwerpen iets mee te geven: een stukje geschiedenis,

 

een verhaal of geheim, een stukje uit een geheel andere gebruikscultuur of gewoon een kleine “wink” die je laat omkijken en glimlachen.” Winke van Diest (1986) werkt als zelfstandig ontwerper binnen het ontwerpveld. Zij studeerde af aan de studie Industrieel Product Ontwerpen aan de Haagse Hogeschool.
“Vormgeving en het werken/experimenteren met verschillende materialen, en in het bijzonder met keramiek, is van jongs af aan al mijn passie. Al vroeg onstond het idee om deze passie te combineren met mijn opleiding in een zelfstandig ontwerpbureau om zo ontwerpen te maken die kloppen in materiaal en vormgeving, maar zeker ook technisch goed en haalbaar zijn.”

 

StudioWink is a young design company in the field of product design with a specialty in ceramics. Besides the development of its own collection, studiowink also works on behalf of different clients.”I want to add something to everyday use products by giving something to the design: a piece of history, a story or secret, a piece of a completely different usage culture or just a little” wink “that makes you look and smile.”

Winke van Diest (1986) works as an independent designer in the design field. She graduated from the Industrial Product Design Study at The Hague University.

“Design and working / experimenting with different materials, and especially with ceramics, has been my passion all the time. Soon, the idea of ​​combining this passion with my education in an independent design agency was designed to make designs that fit in material and design, but certainly technically good and feasible. “